Anglický jazyk

"Never, never, never, never give up.“
„Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej.“ 
  Winston Churchill

Výuka anglického jazyka probíhá od prvé do deváté třídy. Při výuce klademe důraz na rozvoj všech komunikativních dovedností, tj. písemných, řečových i poslechových.

U žáků se zaměřujeme na zvládnutí a osvojení gramatiky, slovní zásoby a pravopisu, ale též na praktické užití jazyka v různých oblastech a na využívání informací – cizojazyčné časopisy, internet, dopisování, autentické materiály a poznávací a studijní pobyty.

Podmínky pro výuku jsou na naší škole velmi dobré. K dispozici máme odborné učebny vybavené didaktickými hrami a pomůckami, pravidelně rozšiřujeme a využíváme moderní výukové programy na počítačích a interaktivních tabulích.

Pro naše žáky připravujeme jazykové pobytu v Česku a ve Velké Británii. Tyto pobyty jsou vhodné především k vyzkoušení samostatnosti vašich dětí a zdokonalení jejich jazykových dovedností s využitím netradičních forem výuky.

  

 Plánované akce na tento školní rok:


• Prezentace vlastní práce mezi ročníky

• Tematické hodiny zaměřené na reálie Velké Británie a anglicky mluvících zemí

• Celosvětové mezinárodní dny – Evropský den jazyků, Den pozdravů, Den Země

• Podpora čtenářské gramotnosti

• Návštěva knihovny, divadelní představení

• Zájmová činnost, doučování žáků, čtenářský klub, tandemová výuka  

 Bližší informace ke všem akcím:

• E-mail: kolorosovami@zs15.plzen-edu.cz
• tel.:  378 027 357 – 15.ZŠ – kabinet Hv, Aj - Milada Kolorosová