Vnitřní řád školní družiny


15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33 – 35, 318 00
příspěvková organizace

 

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina 15. základní školy Plzeň jako zařízení zájmového vzdělávání zabezpečuje výchovu dětí v době mimo vyučování.

1. Podmínky pro přijímání žáků k docházce do školní družiny

Školní družinu navštěvují zpravidla žáci 1. – 3. ročníku, ve výjimečných případech,
a pokud to naplněnost dovoluje, i žáci 4. a 5. ročníků. Do ŠD jsou žáci zařazeni na základě podání písemné přihlášky, v níž zákonný zástupce vyplní všechny dané náležitosti.
K ukončení docházky žáka v průběhu školního roku ve školní družině dochází na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Kritéria přijetí žáka do ŠD

- přednostně jsou přijímáni žáci 1.- 3. ročníku
- žáci, kteří žijí pouze s jedním zákonným zástupcem, který je zaměstnán
- žáci zaměstnaných zákonných zástupců
- žáci dojíždějící

V případě volné kapacity budou do ŠD zařazeni i žáci

- nezaměstnaných zákonných zástupců
- jejichž zákonný zástupce je na mateřské dovolené
- žáci 4.- 5.ročníku


O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Každý žák ŠD obdrží na začátku školního roku Zápisník ŠD. V případě ztráty je povinen si zakoupit nový.
Zákonní zástupci jsou povinni informovat vychovatelku písemně o změnách, které mohou během školního roku nastat (samostatný od¬chod, změna v zájmové činnosti, změna telefonního kontaktu, atd.) a tuto změnu vyznačit v Zápisníku ŠD.

Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD

Účast žáků na zájmovém vzdělávání je zpoplatněna, výši úplaty stanovuje ředitelka školy Směrnicí o výši úplaty ve ŠD.

Zákonný zástupce je povinen uhradit požadovanou částku dle pokynů a ve stanovené lhůtě. Pokud tak neučiní ani po upozornění, bude žák ze zájmového vzdělávání v ŠD vyloučen. Od této úplaty jsou osvobozeni žáci ze sociálně slabých rodin a děti umístěné v pěstounské či ústavní péči po předložení příslušných dokladů a potvrzení. Podrobné informace o výši a způsobu úhrady úplaty získají zákonní zástupci společně s přihláškou a informacemi o provozu ŠD.


 2. Organizace činnosti školní družiny

Rozsah provozu ŠD

Provoz ŠD probíhá denně ráno od 6.00 do 7.40, po vyučování od 11.40 do 17.00, v době třídních aktivů do 16.00.
Pro žáky z odloučeného pracoviště v Křimicích je provoz ŠD zajišťován ráno od 6.30 do 7.40, odpolední provoz začíná v 11.40 a končí v 16.00. 
ŠD organizuje zájmové akce i v době mimo běžnou provozní dobu.

Předávání dětí

Po skončení ranního provozu školní družiny odchází žák ze ŠD do své třídy. Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování.

Organizace ve školní jídelně

Žáci odcházejí do ŠJ společně s vychovatelkou podle časového harmonogramu vycházejícího z rozvrhu hodin žáků a organizačních potřeb školy, časy odchodů do ŠJ jsou v průběhu měsíce září zapsány do Zápisníku ŠD. Pokud vyžaduje provoz školní družiny samostatný odchod žáků čtvrtých a pátých ročníků do školní jídelny, musí být písemně potvrzen souhlasem zákonného zástupce.

Platby za obědy si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři školní jídelny. Povinností vychovatelky není odhlašování obědů žákům, a to ani na základě písemné žádosti rodičů.

Docházka žáků 
 
Po přihlášení žáka do ŠD je jeho docházka povinná.

 Žáci odcházejí ze ŠD dle rozpisu v Zápisníku ŠD. Mohou odcházet ze ŠD do 13.30,
pak nejdříve v 15.00. Během odpoledního provozu ŠD mohou žáci odcházet na zájmové kroužky 15. ZŠ. Zároveň je žákům umožněn odchod na výuku do ZUŠ. Odchody a případné příchody ze zájmové činnosti musí být uvedeny v Zápisníku ŠD.
Při výjimečném samostatném odchodu musí žák předložit písemné potvrzení od rodičů s přesnými údaji o odchodu (datum, hodina, podpis zákonného zástupce). Od okamžiku odchodu dítěte ze školní družiny přebírají rodiče za žáka plnou právní odpovědnost. Žáka nelze uvolnit na základě ústního vzkazu, telefonické žádosti či SMS zprávy rodičů.     Vychovatelka nezodpovídá za žáka, který se do ŠD nedostavil.
 Zákonní zástupci či jiné pověřené osoby uvedené v Zápisníku ŠD si žáka vyzvedávají u hlavního vchodu do horní budovy.

Nevyzvednutí žáka

 V případě nevyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD se vychovatelka telefonicky spojí se zákonným zástupcem žáka a vyčká s dítětem jejich příchodu. Pokud není možné zákonné zástupce kontaktovat, po domluvě s ředitelkou školy požádá o spolupráci Policii ČR a Odbor sociální a právní ochrany dětí.

 

 3. BOZP

Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví
na začátku každého školního roku a záznam o tomto je uveden v třídní knize. Při využití odborných učeben se vychovatelky i žáci řídí příslušnými řády těchto učeben. Žáci jsou povinni dodržovat Vnitřní řád ŠD a pravidla bezpečnosti a slušného chování. Za hrubé a opakované porušování Vnitřního řádu ŠD ohrožující zdraví spolužáků může být žák ze ŠD vyloučen. 
Vykonáváním stálého dozoru zabezpečují vychovatelky ochranu zdraví žáků.
Žáci se ve ŠD přezouvají, svršky odkládají v šatně k tomu určené.
Vychovatelky zajišťují v odděleních ŠD zamykání místností.
V případě nepřítomnosti vychovatelky zajišťují provoz ŠD učitelé školy, případně jsou žáci zařazeni do zbývajících oddělení ŠD. 
Žák je povinen ihned ohlásit každý úraz vychovatelce, která zajistí ošetření, zápis do Knihy úrazů a oznámí úraz zákonnému zástupci.


Chování žáků

Žákům není dovoleno odcházet z oddělení ŠD bez vědomí vychovatelky, musí se řídit jejími pokyny. Vychovatelka dbá, aby se žáci chovali k sobě ohleduplně, aby si neubližovali, musí zabránit prvním projevům šikany a rasové nesnášenlivosti. Pro chování žáků ve školní družině platí ustanovení Školního řádu 15. ZŠ Plzeň.

Zákonný zástupce je povinen respektovat ustanovení a upozornění uvedená v přihlášce k zájmovému vzdělávání včetně příloh.
Zákonný zástupce je povinen označit jménem osobní věci žáka. Předchází tak případné ztrátě.
Žákům se nedoporučuje přinášet do školní družiny věci, které nesouvisejí s činností ŠD (mobilní telefon, šperky, tablety aj.).


4. Dokumentace

Přihláška do školní družiny včetně příloh
Zápisník ŠD
Třídní kniha ŠD
Vnitřní řád ŠD
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání
Celoroční plán činnosti ŠD

Tento Vnitřní řád ŠD ruší řád předchozí platný od 1.9. 2014.
Tento Vnitřní řád ŠD je účinný a platný od 1.9.2018.

  Mgr. Soňa Pavelková
     ředitelka školy

 

Dodatek Vnitřního řádu školní družiny 15. ZŠ   č. 1


V bodě 2. Organizace činnosti školní družiny - Rozsah provozu ŠD     
se doplňují následující informace:

V době ředitelského volna může být školní družina v provozu pouze za předpokladu, že zájem o pobyt ve školní družině projeví minimálně 10% z celkového počtu přihlášených účastníků ve školní družině.
V době ředitelského volna je provoz školní družiny stanoven zpravidla od 7.30h do 15.30h.
Školní družina není v době ředitelského volna v provozu v případě, kdy ředitelka školy vyhlásí  toto volno z důvodu technické rekonstrukce či stavebních úprav části budov, nebo jiného závažného důvodu, kdy by mohla být ohrožena bezpečnost žáků.  

Účinnost a platnost tohoto dodatku: 1.9. 2019

 

Mgr. Soňa Pavelková
     ředitelka školy 

 

 

Design by SITMP