Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

 

Školní družina 15. základní školy Plzeň jako zařízení zájmového vzdělávání zabezpečuje výchovu dětí v době mimo vyučování.

 

1. Podmínky pro přijímání žáků k docházce do školní družiny

 

Školní družinu navštěvují zpravidla žáci 1. – 3. ročníku, ve výjimečných případech,

a pokud to naplněnost dovoluje, i žáci 4. a 5. ročníků. Do ŠD jsou žáci zařazeni na základě podání písemné přihlášky, v níž zákonný zástupce vyplní všechny dané náležitosti.

K ukončení docházky žáka v průběhu školního roku ve školní družině dochází na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

 

Kritéria přijetí žáka do ŠD

-          přednostně jsou přijímáni žáci 1.- 3. ročníku

-          žáci, kteří žijí pouze s jedním zákonným zástupcem, který je zaměstnán

-          žáci zaměstnaných zákonných zástupců

-          žáci dojíždějící

 

V případě volné kapacity budou do ŠD zařazeni i žáci

-          nezaměstnaných zákonných zástupců

-          jejichž zákonný zástupce je na mateřské dovolené

-          žáci 4.- 5.ročníku

 

O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy, žáci se zařazují do oddělení. Nejvyšší počet žáků v oddělení se stanovuje do počtu 30 účastníků. Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnost. Každý žák ŠD obdrží na začátku školního roku zdarma Zápisník ŠD. V případě ztráty je povinen si zakoupit nový.

 

 

Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD

 

Účast žáků na zájmovém vzdělávání je zpoplatněna, výši úplaty stanovuje ředitelka školy Směrnicí o výši úplaty ve ŠD.

 

Zákonný zástupce je povinen uhradit požadovanou částku dle pokynů a ve stanovené lhůtě. Pokud tak neučiní ani po upozornění, bude žák ze zájmového vzdělávání v ŠD vyloučen. Od této úplaty jsou osvobozeni žáci ze sociálně slabých rodin a děti umístěné v pěstounské či ústavní péči po předložení příslušných dokladů a potvrzení. Podrobné informace o výši a způsobu úhrady úplaty získají zákonní zástupci společně s přihláškou a informacemi o provozu ŠD.

 

2. Organizace činnosti školní družiny

 

Rozsah provozu ŠD: T. Brzkové 33 - 35, Plzeň

 

Provoz ŠD probíhá denně ráno od 6.00 do 7.40, po vyučování od 11.40 do 17.00, v době třídních aktivů do 16.00. Ve školní družině ve Skvrňanech je využíván čipový systém BELL HOP. Zákonní zástupci žáka dostanou zdarma k dispozici k vyzvednutí dítěte 2ks čipů, které jsou hrazeny z výnosů ŠD. Každý další čip si zákonní zástupci hradí sami za nákupní cenu. Tyto čipy pak zůstávají jejich majetkem.

 

Rozsah provozu ŠD: odloučené pracoviště v Křimicích

 

Pro žáky z odloučeného pracoviště v Křimicích je provoz ŠD zajišťován ráno od 6.30 do 7.40, odpolední provoz začíná v 11.40 a končí v 16.00. 

 

ŠD organizuje zájmové akce i v době mimo běžnou provozní dobu.

 

Předávání dětí

Po skončení ranního provozu školní družiny odchází žák ze ŠD do své třídy. Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování.

Organizace ve školní jídelně

Žáci odcházejí do ŠJ společně s vychovatelkou podle časového harmonogramu vycházejícího z rozvrhu hodin žáků a organizačních potřeb školy, časy odchodů do ŠJ jsou v průběhu měsíce září zapsány do Zápisníku ŠD. Pokud vyžaduje provoz školní družiny samostatný odchod žáků čtvrtých a pátých ročníků do školní jídelny, musí být písemně potvrzen souhlasem zákonného zástupce.

 

Platby za obědy si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři školní jídelny. Povinností vychovatelky není odhlašování obědů žákům, a to ani na základě písemné žádosti rodičů.

 

Docházka žáků  

Po přihlášení žáka do ŠD je jeho docházka povinná. Žáci odcházejí ze ŠD dle rozpisu v Zápisníku ŠD. Mohou odcházet ze ŠD do 13.30, pak nejdříve v 15.00. Během odpoledního provozu ŠD mohou žáci odcházet na zájmové kroužky 15. ZŠ. Zároveň je žákům umožněn odchod na výuku do ZUŠ. Odchody a případné příchody ze zájmové činnosti musí být uvedeny v Zápisníku ŠD.

Při výjimečném samostatném odchodu musí žák předložit písemné potvrzení od rodičů s přesnými údaji o odchodu (datum, hodina, podpis zákonného zástupce). Od okamžiku odchodu dítěte ze školní družiny přebírají rodiče za žáka plnou právní odpovědnost. Žáka nelze uvolnit na základě ústního vzkazu, telefonické žádosti či SMS zprávy rodičů.     Vychovatelka nezodpovídá za žáka, který se do ŠD nedostavil.

Zákonní zástupci či jiné pověřené osoby uvedené v Zápisníku ŠD si žáka vyzvedávají u hlavního vchodu do horní budovy.

 

Nevyzvednutí žáka

V případě nevyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD se vychovatelka telefonicky spojí se zákonným zástupcem žáka a vyčká s dítětem jejich příchodu. Pokud není možné zákonné zástupce kontaktovat, po domluvě s ředitelkou školy požádá o spolupráci Policii ČR a Odbor sociální a právní ochrany dětí.

        

 

 

3. BOZP

Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví

na začátku každého školního roku a záznam o tomto je uveden v třídní knize. Při využití odborných učeben se vychovatelky i žáci řídí příslušnými řády těchto učeben. Žáci jsou povinni dodržovat Vnitřní řád ŠD a pravidla bezpečnosti a slušného chování. Za hrubé

a opakované porušování Vnitřního řádu ŠD ohrožující zdraví spolužáků může být žák ze ŠD vyloučen.

Vykonáváním stálého dozoru zabezpečují vychovatelky ochranu zdraví žáků.

Žáci se ve ŠD přezouvají, svršky odkládají v šatně k tomu určené.

Vychovatelky zajišťují v odděleních ŠD zamykání místností.

V případě nepřítomnosti vychovatelky zajišťují provoz ŠD učitelé školy, případně jsou žáci zařazeni do zbývajících oddělení ŠD.

Žák je povinen ihned ohlásit každý úraz vychovatelce, která zajistí ošetření, zápis do Knihy úrazů a oznámí úraz zákonnému zástupci.

 

Chování žáků

 

Žákům není dovoleno odcházet z oddělení ŠD bez vědomí vychovatelky, musí se řídit jejími pokyny. Vychovatelka dbá, aby se žáci chovali k sobě ohleduplně, aby si neubližovali, musí zabránit prvním projevům šikany a rasové nesnášenlivosti. Žákům se nedoporučuje přinášet do školní družiny věci, které nesouvisejí s činností ŠD (mobilní telefon, šperky, tablety aj.)

Pro chování žáků ve školní družině platí ustanovení Školního řádu 15. ZŠ Plzeň.

 

Práva žáků

 

         Žák má právo

 

-          na informace o průběhu zájmového vzdělávání

-          na bezpečnost a ochranu zdraví, na ochranu před sociálně-patologickými jevy

-          na rovný přístup, bezpečí a důstojné zacházení bez projevů nepřátelství, násilí či jakékoli diskriminace, např. podle rasy, barvy pleti, jazyka či náboženství

-          slušným způsobem vyjádřit svůj názor, námět či požadavek

-          na poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se zájmového vzdělávání nebo na radu pedagoga v osobní tíživé situaci

-          na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy

-          na individuální přístup v případě speciálních vzdělávacích potřeb

 

Povinnosti žáků

 

         Žák má povinnost

 

-          chodit do školní družiny vhodně oblečen a upraven

-          dodržovat školní řád a vnitřní řád ŠD, řády odborných učeben a předpisy, s nimiž byl seznámen

-          plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

-          dodržovat základní společenská pravidla, chovat se ukázněně a ohleduplně, nežvýkat v průběhu zájmového vzdělávání, slušně pozdravit zaměstnance školy a další dospělé osoby

-          neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní ani svých spolužáků

-          nepoužívat v prostorách školy skateboard kolečkové brusle, kolečkové boty či koloběžku

-          dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární opatření

-          nepoškozovat majetek školy a spolužáků

-          mít při zájmovém vzdělávání a při akcích pořádaných školou vypnutý a v tašce uložený mobilní telefon, tablet, notebook, hudební přehrávač aj., tato zařízení nelze ovládat v průběhu zájmového vzdělávání ani prostřednictvím smart watch či manipulací s dalšími mediálními zařízeními

 

Práva zákonných zástupců

 

         Zákonný zástupce má právo

 

-          na informace o průběhu zájmového vzdělávání

-          být seznámen se školním řádem, vnitřním řádem ŠD

-          uplatňovat své připomínky, vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se záležitostí svých dětí

-          na poradenskou pomoc školy pro své dítě v záležitostech týkajících se vzdělávání

 

Povinnosti zákonných zástupců

 

         Zákonný zástupce má povinnost

 

-          respektovat ustanovení a upozornění uvedená v přihlášce k zájmovému vzdělávání včetně příloh

-          označit jménem osobní věci žáka, předchází tak případné ztrátě

-          na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování žáka

-          informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných zdravotních skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání

-          oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

-          nahradit škodu, kterou žák způsobil svým nevhodným chováním či úmyslným ničením školního majetku

 

 

4. Dokumentace

 

Přihláška do školní družiny včetně příloh

Zápisník ŠD

Třídní kniha ŠD

Vnitřní řád ŠD

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Celoroční plán činnosti ŠD

 

 

Tento Vnitřní řád ŠD ruší řád předchozí platný od 1.9. 2014.

Tento Vnitřní řád ŠD je účinný a platný od 1.9.2018.

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Soňa Pavelková

                                                                                                                ředitelka školy

 

 

Dodatek Vnitřního řádu školní družiny 15. ZŠ   č. 1

V bodě 2. Organizace činnosti školní družiny-Rozsah provozu ŠD                                               

se doplňují následující informace:

 

V době ředitelského volna může být školní družina v provozu pouze za předpokladu, že zájem o pobyt ve školní družině projeví minimálně 10% z celkového počtu přihlášených účastníků ve školní družině.

V době ředitelského volna je provoz školní družiny stanoven zpravidla od 7.30h do 15.30h.

Školní družina není v době ředitelského volna v provozu v případě, kdy ředitelka školy vyhlásí  toto volno z důvodu technické rekonstrukce, popř. stavebních úprav části budov nebo z jiného závažného důvodu, kdy by mohla být ohrožena bezpečnost žáků.  

V průběhu podzimních, vánočních, jarních, velikonočních a letních prázdnin školní družina v provozu není, nedohodne-li se ředitelka školy se zřizovatelem jinak.

 

 

 

 

Účinnost a platnost tohoto dodatku: 1.9. 2019

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Soňa Pavelková

                                                                                                              ředitelka školy 

 

Design by SITMP