Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
15. základní škola Plzeň, T. Brzkové 33-35, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:
Základní účel zřízení - základní vzdělávání dětí

Hlavní činnosti:
- poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů
- zajištění provozu školní družiny
- zajištění školního a závodního stravován (vlastní školní jídelna)
- výchova a rozvoj talentované mládeže

Doplňkové činnosti:
- zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy
- zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí i dospělých s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
-pořádání kulturně-vzdělávacích a zábavních akcí, výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
Zřizovatel - Statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad PK OŠMT
Organizační struktura školy (xlsx)

4. Kontaktní spojení:
 Viz záložka Kontakty na www stránkách školy.

5. Platby:
Úplata ŠD 200Kč měsíčně, aktuální stravné viz záložka Školní jídelna.

6. Identifikační číslo školy (IČ):
68784619

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ 68784619

8. Dokumenty školy:
Provozní rozpočet pro rok 2023 je schválený ve výši 13 122 000 Kč
Provozní rozpočet pro rok 2024 je schválený ve výši 11 322 000 Kč
Zřizovací listina (pdf)

9. Žádosti o informace:
Osobně v sekretariátu školy, prostřednictvím elektronické pošty, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla organizace. Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby. Žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti.
Písemné žádosti o informace přijímá ředitelka školy.

10. Příjem podání podnětů:
Osobně v sekretariátu školy, prostřednictvím elektronické pošty, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla organizace.

11. Předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání poštou nebo osobně
do 15 dnů ode dne doručení/zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

12. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje:
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

13. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad:
1. Náklady za pořízení kopií
a) Černobílé kopie nebo tisk A4 jednostranná kopie 0,80 Kč oboustranná kopie 1,60 Kč
b) Barevná kopie nebo tisk A4 jednostranná kopie 1,60 Kč oboustranná kopie 3,20 Kč
c) Černobílé kopie nebo tisk A3 jednostranná kopie 1,30 Kč oboustranná kopie 2,30 Kč
d) Barevná kopie nebo tisk A3 jednostranná kopie 2,90 Kč oboustranná kopie 5,60 Kč
e) Elektronická kopie, je-li informace poskytována prostřednictvím elektronické pošty nebo formou uložení na datovém nosiči kopie nebo tisk A4 černobílé i barevné jednostranné skenování formát A4 0,70 Kč oboustranné skenování formát A4 1,40 Kč jednostranné skenování formát A3 1,00 Kč oboustranné skenování formát A3 2,00 Kč
2. Náklady za opatření technických nosičů dat
Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to: a) 1ks CD disk 4,70 Kč b) 1ks DVD disk 6,00 Kč c) Jiný technický nosič dat dle jeho pořizovací ceny
3. Náklady za odeslání informací žadateli Náklady za poštovní služby budou účtovány dle aktuálního sazebníku České pošty.

14. Licenční smlouvy, výhradní licence:
Nejsou stanoveny

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů v oblasti poskytování informací za rok 2023:
Počet podaných žádostí o informace 28
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatné části každého rozsudku soudu 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu vyřízení 0

 
Design by SITMP