Předměty

Pracovní činnosti

Pracovní činnosti jsou předmět, který už od první třídy vede děti pomocí her a drobných činností ke zvládnutí pracovních návyků, snaží se… Více

 

Hortová Simona

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá od prvé do deváté třídy. Při výuce klademe důraz na rozvoj všech komunikativních dovedností, tj. písemných, řečových… Více

 

Němcová Lenka

Německý jazyk

Výuka německého jazyka probíhá od sedmé do deváté třídy. U žáků se zaměřujeme na zvládnutí a osvojení gramatiky, slovní zásoby a … Více

 

Němcová Lenka

Tělesná výchova

Podmínky pro výuku tělesné výchovy jsou na naší škole velmi dobré. K dispozici jsou tři tělocvičny, za příznivého počasí využíváme víceúčelové… Více

 

Němcová Lenka

Výtvarná výchova

Paul Klee: "Umění nezachycuje jen to, co je viditelné, ale způsobuje, že se něco stává viditelným." Jackson Pollock: "Malovat, znamená vydat se za… Více

 

Němcová Lenka

Přírodopis a zeměpis

Spolupracujeme s různými organizacemi (ZOO Plzeň – výukové programy, sponzorství dětmi zvoleného živočicha, útulek na Borských polích,… Více

 

Němcová Lenka

Matematika a přírodovědné předměty

Pro žáky se zájmem o matematiku a přírodovědné předměty je připravena: vyšší hodinová dotace v předmětech matematika, fyzika, chemie -… Více

 

Němcová Lenka

Hudební výchova

Výuka hudební výchovy na 15. základní škole zahrnuje hudební teorii, hlasovou výchovu, intonační a rytmický výcvik, dějiny hudby, kolektivní… Více

 

Němcová Lenka

Český jazyk, dějepis a občanská výchova

V hodinách českého jazyka se snažíme především o to, aby děti co nejlépe zvládly jak psanou, tak mluvenou podobu svého mateřského jazyka, lépe… Více

 

Němcová Lenka

Design by SITMP