Charakteristika školy

15. ZŠ je umístěna na západním okraji třetího obvodu města Plzně, v klidné části skvrňanského sídliště. Škola je dobře dostupná tramvajovou linkou č. 2 městské hromadné dopravy a autobusy z okolních obcí.
Hlavní budova je tvořena čtyřmi pavilony. Rozsáhlý venkovní areál, jehož součástí je i školní zahrada a několik hřišť, umožňuje výuku v přírodě, práci na školním pozemku, sportovní vyžití a další herní, vzdělávací a relaxační aktivity žáků.  Školní družina je umístěna v pavilonu 1. stupně.  Školní jídelna se nachází v samostatném objektu v areálu školy. Dopolední svačiny zajišťují 2 školní bufety, dále je možné využít nabídky nápojových automatů a automatů s mléčnými výrobky.
Specifickým rysem 15. ZŠ je tradiční nabídka čtyř vzdělávacích modulů pro rozvoj žáků v oblasti všeobecné, hudební, výtvarné a přírodovědné.
Škola je velmi dobře vybavena, kromě kmenových tříd jsou pro výuku využívány odborné učebny: fyziky, chemie, přírodopisu, výpočetní techniky, cizích jazyků, pracovního vyučování, výtvarné a hudební výchovy (keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem, dvě hudebny, zrcadlový sál). Dále má škola k dispozici informační centrum, žákovskou knihovnu spojenou s čítárnou a audiovizuální projekcí. Výuka tělesné výchovy probíhá ve třech tělocvičnách a na víceúčelovém hřišti. Výuku estetických předmětů pozitivně ovlivňuje i okolnost, že v části areálu školy je umístěna ZUŠ, jejíž nabídku žáci využívají v rámci zájmové činnosti.
Pedagogický sbor tvoří 90 pedagogů. Všichni členové sboru se pravidelně zúčastňují akcí a seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve sboru pracuje metodik prevence rizikového chování, dvě výchovné poradkyně, koordinátor ICT, koordinátor environmentální výchovy a metodik zdravého životního stylu. K zajištění chodu školy přispívá nemalou měrou zhruba 20 nepedagogických zaměstnanců.
Ve škole jsou vzděláváni žáci z Plzně a blízkého okolí. Zájem o naši školu se odráží i v tom, že kromě žáků ze spádové oblasti se na školu hlásí významné procento žáků ze vzdálených obvodů Plzně i žáků mimoplzeňských. Ve škole jsou vzděláváni také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozsáhlý systém péče o žáky s poruchami učení a chování, ale také s nadanými žáky, tvoří významnou oblast práce školy. Nadaní žáci úspěšně reprezentují naši školu v soutěžích školního, krajského i republikového charakteru. Důležitým pomocníkem v bohatém vnitřním životě školy je žákovský parlament.
Odloučené pracoviště v Křimicích se nachází v dlouhodobě pronajatých prostorách Střední průmyslové školy dopravní. Tato budova je umístěna v klidné části pátého plzeňského obvodu. Výuka probíhá v pěti učebnách, z nichž jedna je vybavena multimediálním projektorem a dvě interaktivní tabulí. Výuka probíhá i v počítačové učebně, která je vybavena 17 PC. K dispozici jsou též dvě oddělení školní družiny, kancelář, sborovna a kabinet. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně SPŠD, na přilehlém hřišti a na obecním hřišti. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně SPŠD.

 
Design by SITMP