ŠVP - Škola plná života

Charakteristika ŠVP 15.ZŠ v Plzni „Škola plná života“

Pojetí ŠVP:

Školní vzdělávací program 15. základní školy v Plzni je zpracovaný podle RVP ZV, vychází z koncepce 15. ZŠ, analýzy podmínek školy a schopností pedagogického sboru.

Školní vzdělávací program 15. základní školy nese motivační název  „Škola plná života“, který vystihuje bohatý vnitřní život školy a jejích aktivit.

Školní vzdělávací program 15. základní školy navazuje na tradici rozšířené výuky estetických a přírodovědných předmětů. Nabízí možnost volby pěti vzdělávacích modulů:

  1. Základní vzdělávací modul   – od 1. ročníku
  2. Hudební vzdělávací modul – od 1. ročníku 
  3. Výtvarný vzdělávací modul –  od 1. ročníku 
  4. Přírodovědný vzdělávací modul – od 6. ročníku 

Jednotlivým vzdělávacím modulům jsou přizpůsobeny i učební plány, které jsou podpořeny a doplňovány bohatou nabídkou odpoledních zájmových kroužků na 15. základní škole v Plzni.  Hudebně nadaní žáci mají možnost pracovat v našich dětských pěveckých sborech Berušky, Sluníčka  a Mariella. Nabídka hudebních aktivit je rozšířena i o malé hudební rockové skupiny. Výtvarně nadaní žáci mají možnost navštěvovat zájmový kroužek malby, kresby či keramiky. Bohatá je i nabídka sportovních a tanečních zájmových kroužků.

Významná pozornost  je ve školním vzdělávacím programu 15. základní školy věnována žákům nadaným, ale i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Prioritou školního vzdělávacího programu 15. základní školy je environmentální výchova, usilujeme o rozvoj vztahu a zodpovědného chování žáků k přírodě. Toto průřezové téma je na 1. stupni  realizováno  tematickými dny (Eko-hraní, Den Země, Ekologie, Den stromů aj.), na 2.stupni je environmentální výchova zařazena jako samostatný předmět. Roční plán  environmentální výchovy včetně souvisejících aktivit  je zpracováván samostatně  na každý školní rok.

Na školní vzdělávací program 15. základní školy navazuje školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny 15. ZŠ, který je samostatnou přílohou.

Školní vzdělávací program 15. základní školy „ Škola plná života“ usiluje o všestranný rozvoj každého žáka, naším cílem je vychovat plně rozvinuté osobnosti, které jsou připraveny pro život v 21. století. Všechny priority našeho vzdělávacího programu shrnuje závěrem následující motto:

Vychováváme z dětí osobnosti bohaté po stránce rozumové, mravní i citové, s pozitivním vztahem k přírodě.“ 

Podle Školního vzdělávacího programu „Škola plná života“ se vyučuje ve všech ročnících.

Vážení návštěvníci webových stránek, celý Školní vzdělávací program 15. základní školy v Plzni „Škola plná života“ je k dispozici v ředitelně školy. 

 

 
Design by SITMP