Hudební výchova

Výuka hudební výchovy na 15. základní škole zahrnuje hudební teorii, hlasovou výchovu, intonační a rytmický výcvik, dějiny hudby, kolektivní výuku hry na zobcovou flétnu, pohybovou výchovu, práci v třídní instrumentální skupině a v dětských pěveckých sborech. Hudební výchova se vyučuje ve dvou odborných učebnách.
Všemi výše uvedenými aktivitami se v dětech pěstuje cit, vkus, umění prosadit se i spolupracovat s ostatními. Žáci se učí trpělivosti, ukázněnosti a dalším vlastnostem důležitým pro praktický život. Žáci jsou vedeni ke smysluplnému využívání volného času - aktivní činnost v hudebních souborech, hra na hudební nástroje, návštěva kulturních akcí.
Zajímavé pro děti je propojení estetických výchov. Hudební repertoár slouží jako citová motivace pro volnou výtvarnou práci, výtvarné práce pro ztvárnění tanečního pohybu.
Ve spolupráci s 3. ZUŠ mají děti možnost věnovat se hře na hudební nástroje nebo sólovému zpěvu.

Nejlepší žáci jsou schopni pokračovat ve studiu na konzervatoři.

Škola rovněž každoročně organizuje krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.

Ve škole v současné době pracují tyto soubory:

  • Dětský pěvecký sbor BERUŠKY (žáci 1. a 2. tříd)
  • Dětský pěvecký sbor SLUNÍČKA (žáci 3. až 5. tříd)
  • Dětský pěvecký sbor MARIELLA (žáci 6. až 9. tříd), dpsmariella.webnode.cz/
  • Dětský instrumentální soubor LITTLE BAND (žáci 2. stupně)
  • Žákovské hudební skupiny

Všechny soubory často koncertují a reprezentují školu a město Plzeň při různých příležitostech. Spolupracují se Západočeským hudebním centrem, uvádějí premiérově díla současných skladatelů Plzeňského kraje. Všechny pěvecké sbory každoročně pořádají vánoční, jarní a závěrečné koncerty, během školního roku vystupují žákovské hudební skupiny na festivalu MLADÁ MUZIKA made in Skvrňany, který se koná 4x ročně. Další informace níže, nebo v sekci Aktuálně.

Dětský pěvecký sbor Berušky

Pěvecký sbor Berušky navštěvují žáci 1. a 2. tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy. Od 2. ročníku sbor navštěvují žáci ostatních vzdělávacích modulů, kteří v rámci zájmové činnosti prošli v 1. ročníku pěveckou průpravou a seznámili se s repertoárem.  Sbor vede Mgr. Hana Macháčková, která úzce spolupracuje s klavíristou Mgr. Janem Kubešem. Berušky vystupují pravidelně na vánočních, jarních a letních koncertech. V současné době má sbor asi 60 členů.

Dětský pěvecký sbor Sluníčka

V dětském pěveckém sboru Sluníčka zpívají žáci 3. až 5. tříd s hudebním programem, ale i další děti, které mají rády sborový zpěv. Sbor představuje střední článek mezi spíše přípravným sborem Berušky a koncertním sborem Mariella. Každoročně sbor pořádá několik koncertů a je zván k vystoupení některými plzeňskými organizacemi. Jeho hlavním úkolem je přinášet dětem i posluchačům radost ze zpěvu, ale také příprava zpěváčků na vstup do koncertního sboru.

Dětský pěvecký sbor Mariella

V dětském pěveckém sboru Mariella zpívají děti z druhého stupně 15. ZŠ v Plzni. Od svého založení v roce 1990 podnikl na tři desítky zahraničních zájezdů, například do  USA, Francie, Švýcarska, Německa a dalších zemi, uskutečnil více než 500 vystoupení. Sbormistryní, uměleckou vedoucí a manažerkou sboru byla po celou dobu jeho činnosti Mgr. Marie Nováková. V současné době sbor převzali její dlouholetí kolegové, Mgr. Hana Bezděková, Mgr. Jan Krček a Mgr. Hana Macháčková. Sbor  spolupracuje s městem Plzeň, Plzeňským krajem a mimo jiné i s humanitárním hnutím Na vlastních nohou (Stonožka), Západočeským hudebním centrem a dalšími subjekty. V květnu 2017 slavnostně pokřtil společně s přípravnými sbory - Beruškami a Sluníčky- své již v pořadí 4.CD nazvané symbolicky "Na jedné lodi."

 

Hudební skupiny LITTLE BAND a LITTLE VOX

Instrumentální soubor Little Band a vokální soubor Little Vox navštěvují žáci 2. stupně školy.

Little Band byl založen v roce 2010 a za dobu své existence mnohokrát doprovodil dětský pěvecký sbor Mariella na jeho koncertech. Vedoucí Little Bandu je Jan Krček. V roce 2015 se k instrumentálnímu Little Bandu přidal i malý vokální soubor Little Vox, tvořen ze sólistek Marielly. Vedoucí souboru je Hana Bezděková. V repertoáru souborů jsou mimo jiné vlastní úpravy filmové a populární hudby.

Žákovské hudební skupiny

Zájmový kroužek Hudební skupiny byl otevřen v  roce 2006 a za dobu jeho existence vznikly nadějné kapely jako Treska, K.C.N.S., The Osels, Cougar, Sedmý smysl a další kapely, které se etablovaly na plzeňské hudební scéně. V tomto školním roce ve škole zkouší kapely SON, Levitace, X-map a Š(v)estka, . Lektor hudebních skupin je Jan Krček. Žákovské hudební skupiny se pravidelně prezentují na školním festivalu MLADÁ MUZIKA made in Skvrňany.  

Design by SITMP