Český jazyk, dějepis a občanská výchova

Český jazyk

V hodinách českého jazyka se snažíme především o to, aby děti co nejlépe zvládly jak psanou, tak mluvenou podobu svého mateřského jazyka, lépe se dorozuměly se svými kamarády, porozuměly ostatním lidem.

Velkou pozornost věnujeme práci s textem, vyhledávání informací a souvislostí, protože tyto dovednosti jsou předpokladem úspěchu v mnoha dalších vyučovacích  předmětech a jsou zárukou  kvalitního studia i po ukončení základní školy.

     Velkou snahou vyučujících je podporovat v dětech kladný vztah ke knihám. V roce 2015 se naše škola zapojila do projektu „Čtenářské dílny“. V průběhu celého školního roku měli žáci možnost při speciálních „čtenářských“ hodinách poznat nové knihy různých žánrů a také zjistit, že s knihou lze příjemně strávit volný čas.
     V podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti formou čtenářských dílen budeme pokračovat i v budoucnosti. Průběžně též doplňujeme náš knižní fond, aby si každý žák mohl vybrat něco pěkného ke čtení podle svého zájmu. Doporučujeme dětem literaturu s přihlédnutím k jejich věku a spolupracujeme s Knihovnou města Plzně ( obvodním oddělením Skvrňany ), která nám nabízí výukové pořady.

Pravidelně se účastníme několika soutěží, především Olympiády v českém jazyce nebo literární části soutěže Evropa ve škole. Šikovní recitátoři bodují každoročně v recitační soutěži.

Z našich dalších aktivit jmenujme alespoň  návštěvy divadelních představení v Divadle J.K.Tyla, spolupráci s Plzeňským deníkem, kam děti zasílají své příspěvky, pravidelné školní rozhlasové relace, ve kterých si děti zkusí  být redaktorem, reportérem a moderátorem, školní časopis, atd.

  
        

Dějepis

Při výuce dějepisu pro nás výklad učitele představuje důležitý předpoklad pro to, aby děti chápaly  historii v souvislostech a nejen jako prosté přiřazování událostí k různým datům. Kromě toho se samozřejmě snažíme o zpestření hodin zařazováním  různých kvízů a doplňovaček, děti pracují společně na zadaných projektech, samy vyhledávají informace a zpracovávají referáty.

Pravidelně navštěvujeme výstavy v Západočeském muzeu v Plzni, při procházkách historickým centrem Plzně i při výletech do okolí Plzně se děti seznamují s historií našeho města.

Nejlepší „historici“ měří každoročně své síly v Olympiádě v dějepisu.

Občanská výchova

Při hodinách občanské  výchovy najdou děti dostatek prostoru k využití svých dosavadních poznatků o světě kolem sebe, čerpají nové informace o životě ve společnosti, o rodině, svých právech atd. Mají možnost vyjádřit své názory a postoje a přitom se učí též respektovat názory svého okolí.

Součástí hodin občanské výchovy jsou nejrůznější projekty, referáty a hry. Všemi těmito způsoby se děti připravují na svůj budoucí život i  na volbu svého povolání. Seznamují se s problémy svých kamarádů, zkoušejí navrhovat řešení…

V rámci výuky pravidelně spolupracujeme s obvodním oddělením Městské policie, kde pro nás připravují prezentace a besedy , které jsou mezi dětmi velmi oblíbené.

Design by SITMP