Školní jídelna

Odhlašování obědů

Abychom předešli případným nedorozuměním, připomínáme 6. bod  z provozního řádu ŠJ.

Veškeré informace najdete na našich www stránkách, záložka Školní jídelna

 

Výňatek z  provozního řádu:

6) Odhlášky ze stravování


Odhlášky ze stravování se přijímají nejpozději do 8,00 hodin osobně nebo telefonicky na čísle 
378 027 359 (mimo pracovní dobu na záznamník), dále prostřednictvímmailu – buresovazl@zs15.plzen-edu.cz..


První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole. Další dny je nutno obědy odhlásit nebo odebírat po domluvě s vedoucí ŠJ jako cizí strávník za celkovou cenu oběda (bez dotace), tj. za cenu pro „cizí strávníky“. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Odhlašování lze provést i na www.strava.cz.

 

 

Design by SITMP