Školská rada

 

Školská rada 15. základní školy v Plzni

plní své funkce v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje Magistrát města Plzně, který počet jejích členů stanovil na 12. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci školy.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Kompetence školské rady


o vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
o schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
o schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
o podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
o projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
o projednává inspekční zprávy České školní inspekce
o podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady při 15. základní škole Plzeň
 

Zákonní zástupci žáků:

   Ing. Ph.D. Kornelie Sýkorová
   Eva Němečková
   Mgr. Karel Filipčík
   Ing. Petr Janeček

Zástupci pracovníků školy:


   PaedDr. Alena Hessová
   Mgr. Milada Kolorosová
   Mgr. Jana Čechová
   Mgr. Jana Hašlová


Zástupci zřizovatele:


   Mgr. ZlataLangmaierová
   Ing. Karolina Fric
  Mgr.  Petr Marek
   Renáta Hašková

 

Design by SITMP