Informace z Klubu rodičů- školní rok 2022/2023


Co je to Klub rodičů a přátel 15. ZŠ, z. s.?

Klub rodičů a přátel školy je občanským sdružením rodičů a dětí a zákonných zástupců, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a o práci školy. Klub je neziskovou organizací, nezávislou na politických stranách, orgánech státní a veřejné moci a jiných organizacích.

Zdrojem příjmu Klubu rodičů jsou příspěvky členů a dary.

Cílem Klubu rodičů je mimo jiné pořádat akce ke zlepšení spolupráce rodičů se školou, přispívat dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky ke zkvalitňování vzdělávací, výchovné a mimoškolní činnosti a zlepšování materiálních podmínek ve škole. Dalším cílem je seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů a podílet se na jejich řešení a realizaci.

Klub rodičů se schází třikrát ročně, nejvyšším orgánem Klubu rodičů je členská schůze složená z rodičovských zástupců jednotlivých tříd školy. Členská schůze rozhoduje o zásadních otázkách, volí výkonný výbor, schvaluje rozpočet předložený výkonným výborem, schvaluje zásady hospodaření a výši příspěvků členů Klubu rodičů.

Na členské schůzi konané dne 20. 9. 2022 byly odsouhlaseny nové stanovy Klubu rodičů a zvolen tříčlenný výbor Klubu rodičů.

 

 

Stanovy Klubu rodičů  a přátel 15. ZŠ, z. s.

Stanovy Klubu rodičů ZDE  

              
Rozpočet pro školní rok 2022/2023 ZDE

 

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL 15. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, z. s.

Výbor pracuje v tomto složení:

Předseda: Mgr. Karel Filipčík

Místopředseda: Ing. Pavla Maršáková

Hospodářka: Hana Vojtušová

Zástupce za učitele: Mgr. Jana Šoupalová, e-mail: soupalovaja@zs15.plzen-edu.cz

 

Zápisy z jednání Klubu rodičů:

Zápis z členské schůze 20.9.2022 ZDE

 

Design by SITMP