Informace z Klubu rodičů- školní rok 2020/ 2021


Co je to Klub rodičů a přátel 15. ZŠ, z. s.?


Klub rodičů a přátel školy je občanským sdružením rodičů a dětí a zákonných zástupců, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a o práci školy.

Klub je neziskovou organizací, nezávislou na politických stranách, orgánech státní a veřejné moci a jiných organizacích. Zdrojem příjmu Klubu rodičů jsou příspěvky členů a dary.

Cílem Klubu rodičů je mimo jiné pořádat akce ke zlepšení spolupráce rodičů se školou, přispívat dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky ke zkvalitňování vzdělávací, výchovné a mimoškolní činnosti a zlepšování materiálních podmínek ve škole. Dalším cílem je seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů a podílet se na jejich řešení a realizaci.

Klub rodičů se schází třikrát ročně, nejvyšším orgánem Klubu rodičů je valná hromada složená z rodičovských zástupců jednotlivých tříd školy. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, volí výkonný výbor, schvaluje rozpočet předložený výkonným výborem, schvaluje zásady hospodaření a výši příspěvků členů Klubu rodičů.

 

Stanovy Klubu rodičů  a přátel 15. ZŠ, z. s.

Stanovy  Klubu rodičů    zde

 Krajský soud schválil nové stanovy a potvrdil nový název Klub rodičů a přátel 15. ZŠ, z. s.

 

Rozpočet pro školní rok 2020/2021

 

Na valné hromadě Klubu rodičů, která se  konala  12. ledna v 16.00 hodin online v aplikaci TEAMS, byl schválen tento rozpočet:  

  zde

  


KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL 15. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, z. s.

Výbor pracuje v tomto složení:

Předseda: Mgr. Karel Filipčík

Místopředseda: Ing. Pavla Maršáková

Hospodářka: Hana Vojtušová

Zástupce za učitele: Mgr. Jana Šoupalová, e-mail: soupalovaja@zs15.plzen-edu.cz

 

Zápisy z jednání Klubu rodičů:

 

Valná hromada- 12. 1. 2021Adopce na dálku

 

Jde o pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby.

 

Cílem je zprostředkovat jim přístup ke vzdělání, protože jejich rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a další výdaje spojené s výukou.

Dítě nadále žije se svojí rodinou, adoptivní rodič, v tomto konkrétním případě naše 15. základní škola, mu hradí školné, všechny učební pomůcky a školní uniformu. Peníze se neposílají přímo rodině, ale organizátorům adopce, kteří je předávají škole a zajišťují vše potřebné.

Dítě jednou až dvakrát do roka posílá dopis, ve kterém informuje o svých školních úspěších a píše o svém životě. Někdy přiloží i aktuální fotografii.

*********************************************************************

Dívka, kterou podporujeme, se jmenuje LUCIA ORTIZ RODRÍGUEZ,
narodila se 2. 5. 2003 a bydlí v malé vesničce San Lorenzo de Moxos v Bolívii. Chodí do 3. třídy druhého stupně, což odpovídá naší deváté třídě.

Lucia bydlí v malé vesnici San Lorenzo de Moxos, která je velmi daleko od nejbližšího města. Vesnička je prý malebná, na pastvinách se pasou krávy a koně, v okolí jsou řeky a jezera, ve kterých jsou ryby.

Lucia s rodiči a sourozenci bydlí v domě bez elektřiny. Mají políčko, na kterém pěstují kukuřici, pšenici, juku a banány. Chovají prase, krávu, slepice, mají i psy.
 
Maminka se jmenuje Felicidad, tatínek Guillermo. Lucia má šest sourozenců – tři bratry a tři sestry.   V rodině vydělává pouze otec, který pracuje ve farním kostele.

Lucia se snaží mít pěkné školní výsledky a v dopise nám moc děkuje za to, že může chodit do školy a že dostává dárky v podobě školních pomůcek a školní uniformu.

*********************************************************************

Každý rok vyrábí děti dárečky na Vánoční jarmark. Příspěvky, které za ně dostanou, posíláme naší adoptivní holčičce Lucii, aby i ona mohla chodit do školy, naučila se číst, psát a počítat..

    

 

V posledním dopise děkuje za štědrost a pomoc od našich dětí a informuje nás, že úspěšně ukončila 5. třídu. Píše, jak pomáhá rodičům na poli, sejí kukuřici, rýži a juku. Opět popisuje, jak je její vesnice malá a hezká. Ráda chodí na procházky k laguně. Vesnici a její oblíbenou lagunu nakreslila a přiložila k dopisu.

       

Design by SITMP