Zahájení školního roku 2021/2022


Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok zahájí žáci 2.–9. ročníků ve středu 1.9. 2021 v 8 hodin ve svých učebnách. Žáci 1. ročníků ve Skvrňanech budou přivítáni před vchodem horní budovy v 8.15h. Poté se přemístí do svých učeben.
Žáky 1. ročníků na odloučeném pracovišti v Křimicích přivítáme v 8h v učebnách. 
Prvňáčky mohou první den do tříd doprovodit maximálně 2 osoby při dodržení hygienických opatření ( dezinfekce rukou u vstupu do školy, respirátor, rouška).
Po návštěvě 1.tříd proběhne pro rodiče prvňáčků informační schůzka s paními vychovatelkami, poté s třídními učitelkami.

Výuka 1. září bude ukončena po 1. vyučovací hodině.
Obědy ve školní jídelně budou vydávány od 9 hod do 12 hod.
Ve školní jídelně budou zpřísněná hygienická pravidla, nebude umožněn samoobslužný výdej příborů, polévek a nápojů.

1.9. nebude v provozu ranní družina, odpolední do 15hod. Od 2.9. školní družina v plném provozu ráno i odpoledne ve Skvrňanech i v Křimicích. 

V souvislosti s pandemií COVID-19 bude mít právní zakotvení režimu ve školách opět formu mimořádných opatření. Na základě doporučení Manuálu MŠMT k provozu škol upozorňujeme na základní hygienická pravidla vzhledem k povinnosti škol předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Všichni žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku či respirátor ve společných prostorách školy. Při výuce v učebnách, v tělocvičně nebo na hřišti tato povinnost není.
V prvních dvou týdnech proběhne screeningové testování žáků (1., 6. a 9. září). Prvňáčci se budou poprvé testovat až 2. září. Testovat budeme neinvazivními antigenními testy určenými pro samoodběr, u kterých není nutná asistence zdravotnického personálu.
Testování se netýká žáků s dokončeným očkováním, žáků po prodělané nemoci covid-19 a žáků, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Doklady o těchto skutečnostech předloží žáci ke kontrole třídním učitelům 1. září 2021. Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZDR  (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, zákaz zpěvu, cvičení ve vnitřních prostorech aj.)
Provoz školy bude organizován v souladu s Manuálem MŠMT. Škola zajistí dodržování protiepidemiologických pravidel provozu školy, školní družiny i školní jídelny ( dezinfekce, úprava režimu úklidu, časté větrání, zřízení izolační místnosti apod. )

Děkujeme za respektování nastavených pravidel, které nám pomohou pro naše žáky vytvořit ve škole bezpečné prostředí.


Mgr. Soňa Pavelková
   ředitelka 15. ZŠ

Design by SITMP