Projektový den ve 4.B

 V úterý 25. 05. proběhl na 15. ZŠ projektový den, kterého se v rámci hodin přírodovědy účastnili žáci z 4. B. Ti měli možnost se blíže teoreticky i prakticky seznámit s vybraným učivem o přírodních vodních tocích (ekosystémech) potok a řeka.

• 1. blok - Žáci vypracovávali pracovní list, který zajistil zábavnější výuku vybraného tématu, protože byl inspirovaný zábavnými komponenty - doplňovačkou (o vodě jako životodárné kapalině), matematickou hádankou (Světový den vody), spojovačkou (potok x řeka), přesmyčkami (o Vejprnickém potoku).

• 2. blok - Žáci se přesunuli k Vejprnickému potoku, kde na ně čekal hydrobiolog dr. Josef Hess
z plzeňské pobočky Povodí Vltavy. V úvodu jim krátce představil (s ohledem na jejich věk) svoji práci a zhodnotil stav Vejprnického potoka z hlediska kvality vody a ovlivnění toku lidskou činností v jeho okolí. Následně žáci se zaujetím pozorovali, jak lektor odebírá živočišné organizmy osídlující dno potoka (zoobentos). Žáci podle pokynů lektora pozorovali např. pijavice, larvy jepic a chrostíků, berušku vodní, larvy pakomárů nebo muchniček. Uvedené mikroorganismy si žáci odnesli do školy k dalšímu zkoumání.

• 3. blok - Žáci v závěrečném bloku pozorovali mikroorganismy pomocí lup a mikroskopů.

V závěrečné reflexi několikrát zaznělo, že se projektový den vydařil.

Mgr.   Lukáš Strouhal
RNDr. Josef Hess

  

  

 

Design by SITMP