Organizační pokyny do konce školního roku

Souhrnné organizační  informace


 
Od 11.5. do 3.6. probíhají konzultace k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků. Poslední den konzultací odevzdají žáci všechny učebnice.

Od 25.5. do 25.6. probíhá dopolední i odpolední provoz žáků 1. stupně. 26.6. bude poslední den letošního školního roku, žákům bude předáno vysvědčení, na 1. stupni bude zajištěn pouze dopolední provoz cca do 10hodin dle rozpisu jednotlivých tříd. Třídní učitelé nabídnou možnost předání vysvědčení i žákům, kteří zůstávají doma na distanční výuce. 
Dopolední i odpolední skupiny na 1. stupni je sice dle vyjádření MŠMT stále možné dodatečně doplňovat žáky, ale pouze dle podmínek školy. Proto si vás dovoluji upozornit, že do některých skupin již nemůžeme další žáky z prostorových důvodů přibírat, přestože počet nepřesáhl 15 žáků.  S případnými žádostmi o dodatečné zařazení žáka do skupiny se obracejte rovnou na můj mail pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz.
Žáci 1.stupně, kteří do školy z nejrůznějších důvodů nenastoupí, budou mít možnost si v průběhu předposledního a posledního červnového týdne vyzvednout všechny věci ze tříd   a šaten. O konkrétním termínu vás budou informovat třídní učitelé. V tento den budou věci v konkrétní čas připravené před školou. K dispozici bude také třídní učitel k případným dotazům a konzultacím. Netýká se tříd, kde už předání osobních věci žáků proběhlo.
Žáci 1. stupně budou odevzdávat pouze některé učebnice. 1.-2. a 4. ročníky nebudou na konci roku odevzdávat nic, 3. ročníky odevzdají pouze učebnici prvouky, 5. ročníky si ponechají pouze učebnici a pracovní sešit z anglického jazyka. Na začátku příštího školního roku počítáme v průběhu měsíce září s opakováním učiva. 

Od 8. června vyhlásilo MŠMT dobrovolné konzultace či třídnické hodiny pro žáky 2. stupně. V tomto týdnu proběhnou postupně konzultace s třídními učiteli ve všech třídách.   O konkrétních termínech konzultací vás budou informovat třídní učitelé. Konzultace budou dle instrukcí MŠMT probíhat v počtu do 15 žáků. Žák, který bude ke konzultaci u třídního učitele přihlášen, musí přinést čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění, jinak nebude do budovy školy vpuštěn. Formulář čestného prohlášení k dispozici ZDE.
Upozorňuji, že ve společných prostorách školy je nutné nosit roušku. V rámci těchto konzultací si také žáci odnesou všechny osobní věci ze tříd a šatních skříněk.
15.6. budou na 2. stupni probíhat individuální konzultace v době od 8–12hod. Pozvání ke konzultacím od jednotlivých vyučujících obdrží žáci během třídnické hodiny. Bude se jednat pouze o ty žáky, kteří budou mít nerozhodnou klasifikaci či bude nutné konzultovat úkoly distanční výuky. Poslední konzultace na 2. stupni proběhne 26.6., kdy bude žákům předáno vysvědčení. Žáci 7. ročníků, kteří budou odcházet na víceletá gymnázia, odevzdají tento den všechny učebnice. Ostatní žáci 6.- 8. ročníků si učebnice ponechají do příštího školního roku, který bude začínat opakováním učiva z distanční výuky.  

V průběhu měsíce června budeme vracet platby za školní družinu, zájmové kroužky a všechny školní akce, které se neuskutečnily. Se souhlasem rodičů se peníze nebudou vracet v případě, kdy je jasné, že se akce uskuteční v náhradním termínu.
 
Dodatek Školního řádu ke způsobu hodnocení za 2. pololetí odsouhlasený Školskou radou k dispozici ZDE. Tento dodatek je vypracován dle vyhlášky č. 211/2020Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pololetí školního roku 2019/2020. 

      S přáním krásného léta Mgr. Soňa Pavelková
             ředitelka 15. základní školy

Design by SITMP