Projekty OPVK

 Zapojení 15. základní školy v Plzni do projektů OP VK a OP VVV

Projekty OP VK realizované 15. základní školou v Plzni:
2010 – 2013: OP VK „Všestranný rozvoj dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ zaměřený na práci se žáky se SVP a jejich rodiče a podporu úspěšného zahájení školní docházky
2011 – 2014: OP VK „EU šablony - Peníze školám“ zaměřený na individualizaci výuky
2015: OP VK Výzva č.56 „Čtenářské dílny“ zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti

Projekty OP VVV realizované 15. základní školou v Plzni:
2017 – 2019: OP VVV Šablony pro ZŠ - projekt „Škola plná života“ zaměřený na inkluzi, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a další vzdělávání pedagogických pracovníků

Projekty a dotační programy, ve kterých byla či je 15. ZŠ zapojena jako partner:
2009 – 2012: CPIV - Centra podpory inkluzivního vzdělávání
( pro žáky se SVP 1. i 2. stupně )
2010 – 2012: Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ
( pro žáky 2.stupně )
2011 – 2013: Řemeslo očima žáků – Podpora technických a řemeslných oborů
( pro žáky 2.stupně )
2012 – 2014: Heuréka aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných
           předmětech   ( pro žáky 2.stupně )
 
2013 – 2015: ENVÝK - Environmentální výukové programy pro základní školy
                      v Plzeňském kraji  ( pro žáky 1.stupně )

2014 – 2016: Let´s  speak together – zapojení rodilého mluvčího do výuky Aj a Nj, podpora
                      CLIL metody ve výuce ( pro žáky 1. i 2.stupně )

2014 – 2016: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR – ověřování Katalogu
                      podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického spektra

2016 – 2019: Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí
– zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy     v přírodě a dramatické výchovy
2017 – 2018: Centrum kolegiální podpory – podpora spolupráce pedagogů v oblasti
                                                                                        vzdělávání  žáků se SVP
2017 – 2019: Didaktika – Člověk a příroda

2017 – 2018: Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

2017 – 2020: Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti

2018 – 2019: PROSIT – Porozumění, respekt, osvěta, spolupráce, inkluze a technologie

2018 – 2020: Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji
                                             
 

Design by SITMP